แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
โปรดทำเครื่องหมาย ให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ : 2. อายุ :

3. อาชีพ :

4. การศึกษา :ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กรมสวนคดีพิเศษ

ลำดับ หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) ไม่พึงพอใจ (0)
1 ชื่อหัวเรื่อง/แหล่งข้อมูล
2 ภาษาเข้าใจ กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
3 ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
4 ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
5 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์